กรรไกรซอยขาทอง

กรรไกรซอยขาทองขนาด 5.5 นิ้ว และ 6 นิ้ว