กรรไกรสกรูล็อค

กรรไกรสกูรล็อคสามารถปรับความแน่นของกรรไกรได้