กรรไกรซอย Wing MK-HG ขนาด 6.5 นิ้ว ด้ามทอง

กรรไกรซอย Wing ขนาด 6.5 นิ้ว ด้ามทอง